Nebezpečný glyfosát sice získal v Evropské unii prodlouženou registraci do roku 2022, stále však platí, že si jeho omezení mohou členské země nastavit podle vlastních představ. Právě proto budeme i nadále prosazovat jeho výrazné omezení u nás.

Už teď i díky vám česká vláda zvažuje opatření, která vycházejí z naší společné výzvy. Konkrétně jde o zákaz používání glyfosátu na veřejných prostranstvích, dále pak v zemědělství na dosoušení plodin před sklizní nebo pro neprofesionální použití. Děkujeme!

Podpořte nás

Navíc pro vás stále mapujeme a aktualizujeme seznam drobných farmářů, u kterých můžete nakupovat místní potraviny a na vlastní oči se sami přesvědčit o způsobu jejich hospodaření.

Doba glyfosátová?
Ukončete ji s námi!

Připojte se k výzvě a společně zbavme naše města, krajinu, ale i potraviny nebezpečného glyfosátu. Věděli jste třeba, že tento v Česku nejpoužívanější herbicid má celou řadu vlastností, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí? Glyfosát je navíc podle Světové zdravotnické organizace pravděpodobně rakovinotvornou látkou. Testy přitom prokázaly, že se glyfosát vyskytuje v potravinách, hygienických potřebách i tělech šesti z deseti obyvatel Česka.

Povolení této nebezpečné látky bylo však prodlouženo až do konce roku 2017. Používat se může dál například na dětských hřištích, v okolí nemocnic, v parcích nebo stříkat na zemědělské plodiny (např. obilí nebo řepka) před jejich sklizní. Zakázat nebo výrazně omezit použití glyfosátu může ovšem Česká republika už teď.

Evropská komise prodloužila glyfosátu — po bouřlivých debatách a navzdory protestům veřejnosti i odborníků — registraci do konce roku 2017. Evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis však vzkázal členským státům, že mohou glyfosát zakázat nebo omezit na svém území samy.

„Vzhledem k tomu, že je glyfosát klasifikován jako pravděpodobný karcinogen a k podezření z narušování hormonálního systému by politici měli v zájmu ochrany zdraví lidí přijmout opatření, která alespoň sníží vystavení lidí pesticidům, které jej obsahují. Mělo by se to týkat zvláště těch skupin ve společnosti, které jsou zranitelnější, mezi něž patří děti, těhotné ženy nebo nemocní lidé,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, expert v oblasti hodnocení ekologických a zdravotních rizik z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Nelíbí se vám, že je tento nebezpečný herbicid kvůli nadužívání všude kolem nás a a že se dostává i do našich těl? Připojte se k výzvě Hnutí DUHA politikům, aby výrazně omezili použití glyfosátu v České republice.

K naší výzvě se připojilo už 2528 lidí.

Buďte dalším z nich!

Vyjádřete svůj nesouhlas s nadužíváním glyfosátu

Vyzýváme ministra zemědělství Mariana Jurečku, ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka a ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby se zasadili o významné omezení používání zdraví škodlivého a pravděpodobně karcinogenního glyfosátu v České republice.

Konkrétně požadujeme, aby:

  1. byl zakázán prodej glyfosátových herbicidů pro neprofesionální použití,
  2. bylo zakázáno použití glyfosátových herbicidů na veřejných prostranstvích jako jsou parky, chodníky, dětská hřiště, okolí zdravotnických zařízení, sportoviště a další veřejná místa,
  3. bylo zakázáno použití glyfosátu na dosoušení plodin před sklizní (tzv. desikace),
  4. byly učiněny kroky, které povedou k výraznému snížení celkové spotřeby glyfosátu v zemědělství.

Nepovinné

Nepovinné

Nepovinné

Nepovinné

Nepovinné

Co je glyfosát?

Glyfosát je účinnou látkou širokospektrálních herbicidů, například dobře známého přípravku Roundup. Patří k nejprodávanějším a nejuniverzálněji používaným herbicidům u nás i v Evropě. K hubení rostlin se hojně využívá nejen na polích, v sadech a vinicích, ale také v soukromých zahradách a veřejných prostorech, jako jsou parky nebo dětská hřiště. V zemědělství se navíc používá také těsně před sklizní některých plodin kvůli jejich vysušení (tzv. desikaci).

Podíl glyfosátu na celkové spotřebě herbicidů a desikantů (v kg/l)

Zdroj: Statistika Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).

Glyfosát ohrožuje naše zdraví

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala glyfosát jako pravděpodobný karcinogen na základě veřejně dostupných peer-review vědeckých studií. Tato nejvyšší medicínská autorita v oblasti rakoviny konstatovala, že existují dostatečné důkazy o karcinogenitě glyfosátu u pokusných zvířat. Dále uvedla, že u lidí existují omezené důkazy toho, že glyfosát vede ke vzniku tzv. nehodgkinských lymfomů (zhoubných nádorů lymfatického systému). Důkazy pro karcinogenitu u člověka pocházejí zejména ze studií vystavení lidí glyfosátu v zemědělství v USA, v Kanadě a ve Švédsku.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přesto následně došel k závěru, že glyfosát „pravděpodobně není karcinogenní“. Vycházel však mimo jiné ze studií, které nejsou veřejnosti přístupné, protože je výrobci glyfosátu označili za obchodní tajemství. EFSA za to čelí kritice evropských organizací a nezávislých vědců z 25 zemí, kteří upozorňují na hrubé porušení vědeckých standardů.

Nová studie publikovaná v lednu 2017 také prokázala souvislost mezi glyfosátem a závažným onemocněním jater. Autoři dokládají, že onemocnění, konkrétně nealkoholická tuková jaterní choroba (NAFLD), vzniká, pokud je organismus dlouhodobě vystaven i velmi malým dávkám glyfosátového herbicidu Roundup — konkrétně 75 000 krát menším, než jaké povoluje Evropská unie. Doktor Michael Antoniou z King's College London, jeden z autorů studie, řekl: „Výsledky naší studie jsou velmi znepokojující, protože poprvé ukazují kauzální spojení mezi běžnou úrovní spotřeby Roundupu v dlouhodobém horizontu a závažnou nemocí - konkrétně nealkoholickou tukovou jaterní chorobou. Naše výsledky také naznačují, že regulační orgány by měly přehodnotit hodnocení bezpečnosti herbicidů na bázi glyfosátu.“

Glyfosát může také narušovat fungování hormonální soustavy a je schopen projít z těla matky placentou do těla vyvíjejícího se plodu.

Do organismu může přitom glyfosát pronikat kontaminovanou potravou, ale také pouhým dotykem nebo vdechnutím znečištěného vzduchu. Hnutí DUHA a další evropské organizace nechaly udělat laboratorní testy moči, které zjistily, že v těle má glyfosát zhruba polovina Evropanů, v Česku to bylo 6 z 10 testovaných lidí.

Glyfosát poškozuje životní prostředí

Glyfosát je klasifikován jako látka vysoce toxická pro vodní organismy. Jeho používání snižuje přírodní rozmanitost — hubí květiny a jiné volně rostoucí rostliny ve venkovské krajině a ničí tak potravu pro ptáky a hmyz. Glyfosát se z půdy může vyplavovat do řek, potoků a podzemních vod a touto kontaminací ohrožuje další živočichy. Jeho použití může poškozovat ornou půdu — narušuje biologické a chemické procesy v půdě a snižuje např. schopnosti plodin vázat dusík, což vede k nutnosti aplikovat dusíkatá hnojiva. Nadužívání také zvyšuje odolnost rostlin proti tomuto herbicidu a způsobuje šíření rezistentních plevelů, což zvyšuje náklady na jejich likvidaci i nutnost aplikovat silnější koktejl dalších pesticidů. V Česku se vyskytuje rezistentní plevel turanka kanadská nebo například přeslička rolní.

Studie i praxe potvrzují, že se bez glyfosátu můžeme obejít. Některé výzkumy dokonce ukazují, že jeho používání je zbytečným a kontraproduktivním plýtváním.

Veřejná prostranství a zahrady

Použití na veřejných prostranstvích i zahradách je zbytečným hazardem. Některá česká města, například Louny nebo Mělník, likvidují plevel místo glyfosátovými herbicidy horkou vodou pomocí speciálních napařovacích zařízení. Plevel lze odstraňovat také mechanicky, některá místa není nutné ošetřovat vůbec. Například Veřejná zeleň města Brna, která spravuje největší parky ve městě, snižuje používání glyfosátu od roku 2012 a od roku 2017 se zavázala glyfosát nepoužívat vůbec. Menší parky a zelené plochy však spravují úřady městských částí, a ty glyfosát plošně nezakázaly. Nebezpečný herbicid také přestal prodávat například hobbymarket Hornbach.

Desikace a další použití v zemědělství

V zemědělství je mnohem bezpečnějším a dlouhodobějším řešením například vhodný výběr a střídání plodin, pěstování smíšených kultur, orba nebo menší umělé hnojení. Dosoušení plodin glyfosátem není vůbec potřeba a může být kontraproduktivní — detailní britská studie zjistila, že použití glyfosátu k dosoušení obilnin nepřináší žádnou nebo jen minimální výhodu, a může naopak i snížit výnos. Stačí respektovat vhodnou dobu sklizně a v případě nutnosti dosoušet zrno po sklizni. Takzvané integrované hospodaření využívá k hubení plevelů i jiná opatření než jsou pesticidy. Ekologické zemědělství se bez glyfosátu a dalších syntetických pesticidů obejde úplně.

To, že glyfosát není nezbytný, dokazuje zákaz nebo významné omezení jeho použití v mnoha státech a evropských městech - úplný zákaz připravuje Malta; Rakousko zakazuje jeho použití v zemědělství pro předsklizňové dosoušení (tzv. desikaci) stejně jako Itálie, kde navíc platí zákaz použití na veřejných prostranstvích.

Podrobnější informace o rizicích a možnostech nahrazení glyfosátu, které zpracovalo Hnutí DUHA ve spolupráci s Centrem pro životní prostředí a zdraví, si můžete pročíst na webu Hnutí DUHA.

Naše požadavky vycházejí z doporučení Evropského komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenise Andriukaitise, který členským státům doporučil, aby i navzdoryv prodloužení licence glyfosátu na evropské úrovni výrazně omezily jeho používání zejména na zahradách a veřejných prostranstvích jako jsou parky a dětská hřiště a minimalizovaly použití glyfosátu na předsklizňové dosoušení.

Ministr Jurečka na svém Twitteru 17. května 2016 uvedl, že je pro zúžení použití glyfosátu. Vzkažte mu, že jeho prohlášení berete vážně.